Asociace vodní turistiky a sportu z.s.
 
 

Směrnice a řády spolku

 
 

Stanovy spolku

 

Asociace vodní turistiky a sportu

čl. I: Název a sídlo, působnost a charakter spolku

 1. Název spolku je „Asociace vodní turistiky a sportu z.s.“ a pro plnění cílů je oprávněn používat zkratku „AVTS“ (dále jen ”spolek”).
 2. Sídlem spolku je adresa: Ing. Fr. Janečka 511, 257 41, Týnec nad Sázavou
 3. Spolek působí na celém území České republiky, spolek se nečlení na organizační jednotky ani nemá pobočné spolky.
 4. Spolek je spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník”), v němž se sdružují fyzické i právnické osoby podporující rozvoj vodní turistiky.

čl. II: Účel spolku

 1. Hlavní činností Spolku je rozvoj vodácké turistiky a sportu na území České republiky, ochrana přírody a krajiny a ochrana a rozvoj památek a kulturních hodnot krajinného rázu. Dále kulturní a sportovní činnost s tímto související, účast v řízeních souvisejících s ochranou životního prostředí se zaměřením na ochranu vod a dále v řízeních, ve kterých se bude rozhodovat o zásahu do využití řek při stavbě vodních překážek, jako jsou jezy, vodní elektrárny, mosty, přehrady, vodní díla a jiné s tím související. Dále pak komunikace s vodoprávními úřady, státními podniky povodí a dotčenými ministerstvy při naplňování těchto cílů, včetně zachování řek jako splavné vodní cesty pro malá plavidla. To zahrnuje i dozor nad budováním nových sportovních propustí a jejich rekonstrukci a také sledování dodržování stanovených minimálních zůstatkových průtoků na jezech. Spolek si klade také za cíl osvětovou činnost v rámci bezpečnosti a správného chování vodních turistů na řekách a s tím související práce s mládeží.
 2. Vedlejší činností Spolku jsou za omezující podmínky dle čl. X odst. 1. Stanov výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti vodní turistiky nebo raftingu, v případě živností či činností jiných ty, které schválí Nejvyšší orgán.

čl. III: Členství ve spolku

 1. Členem spolku může být právnická osoba, fyzická osoba podnikatel nebo osoba starší 18 let, která se ztotožňuje s účelem spolku. Členství vzniká schválením přihlášky a úhradou členského příspěvku.
 2. Přihlášku ke členství přijímá a schvaluje výbor. Pro přijetí člena je potřeba většinový souhlas členů výboru. Případné odmítnutí přihlášky výbor nemusí zdůvodňovat.
 3. Členství je řádné, přidružené nebo čestné. Čestní členové jsou osvobozeni od úhrady členských příspěvků.
 4. Členství zaniká:
  1. doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru;
  2. rozhodnutím výboru o vyloučení;
  3. rozhodnutím výboru v případě nezaplacení členských příspěvků ve stanovené lhůtě;
  4. úmrtím člena;
  5. zánikem člena – právnické osoby
 5. Člen má právo:
  1. účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován;
  2. účastnit se členské schůze, volit orgány spolku;
  3. hlasovat na členské schůzi, pokud ke dni konání členské schůze dovršil věku 18 let;
  4. být volen do orgánů spolku, pokud ke dni konání členské schůze dovršil věku 18 let a je plně svéprávný;
  5. předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku;
  6. podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku.
 6. Člen má povinnost:
  1. dodržovat stanovy a vnitřní předpisy spolku (vnitřní řády, kodex apod.) spolku;
  2. jednat v souladu s cíli spolku;
  3. platit ve stanovené lhůtě členské příspěvky;
  4. podílet se na činnosti spolku;
  5. čestně a sportovně reprezentovat spolek a svým jednáním neporušovat základní sportovní a morální ideály;
  6. řídit se v rámci činnosti spolku pokyny výboru spolku;
  7. informovat písemně výbor bez odkladu o změně svých kontaktních údajů včetně emailové adresy; v případě, že tak člen neučiní, nemůže se ze své nečinnosti vůči spolku dovolávat.
 7. Přidruženým členem se může stát právnická osoba, která se z jakéhokoli důvodu nechce nebo nemůže stát řádným členem, ale má zájem podílet se na činnosti spolku a přispívat k naplnění jeho účelu. O přijetí za přidruženého člena rozhoduje výbor na základě žádosti zájemce o přidružené členství.
 8. Přidružení členové mohou vykonávat veškerá práva a povinnosti stanovená těmito stanovami a právními předpisy, s výjimkou hlasovacího a volebního práva na zasedání členské schůze a práva navrhovat své zástupce do orgánů spolku.
 9. Práva a povinnosti členů spolku mohou být rovněž stanoveny vnitřními předpisy spolku.

čl. IV: Orgány spolku

Orgány spolku jsou:
- členská schůze
- výbor
- kontrolní komise

čl. V: Členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku, schází se nejméně jednou ročně.
 2. Zasedání členské schůze svolává výbor vhodným způsobem nejméně 20 dnů před jeho konáním. Za vhodný způsob se považuje vyvěšení pozvánky v sídle spolku, zveřejnění na webu spolku a zaslání pozvánky na email člena. V případě zaslání pozvánky na email člena platí, že pozvánka je doručena nejpozději druhým dnem po odeslání emailu s pozvánkou. Členská schůze je usnášeníschopná za přítomnosti členů s nadpolovičním počtem hlasů. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení nejsou přítomni členové s nadpolovičním počtem hlasů, je členská schůze usnášeníschopná v počtu přítomných hlasů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním. Pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů s hlasovacím právem. Členové se na zasedání členské schůze nemohou nechat zastoupit na základě plné moci.
 3. Zasedání členské schůze svolá výbor rovněž tehdy, požádá-li o to písemně 1/3 členů spolku, a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.
 4. Členská schůze:
  1. schvaluje stanovy spolku a jejich změny, rozhoduje o zrušení spolku a jeho likvidaci; pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny hlasů přítomných členů za předpokladu, že toto jednání bylo předem oznámeno na pozvánce,
  2. volí a odvolává členy výboru a členy kontrolní komise,
  3. schvaluje rozpočet, schvaluje výši členských příspěvků a jejich splatnost
  4. projednává zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a zprávu kontrolní komise,
  5. schvaluje výši a termín splatnosti mimořádných členských příspěvků,
  6. členská schůze pověřuje výbor plněním úkolu vyplývající z usnesení členské schůze,
  7. rozhoduje o dalších věcech, stanoví-li tak zákon nebo stanovy,
  8. schvaluje program schůze, jednací a volební řád členské schůze a řídícího členské schůze dle návrhu výboru včetně návrhů na doplnění.
 5. Jednání členské schůze zahajuje a vede předseda výboru nebo jím pověřená osoba, pokud členská schůze nerozhodne jinak nebo nezvolí řídícího.
 6. O zasedání členské schůze je výbor povinen vyhotovit zápis do 30 dní od jejího ukončení, který bude zaslán elektronicky všem členům spolku a poté bude přístupný k nahlédnutí všem členům spolku v sídle spolku; kopie zápisu si lze pořizovat na vlastní náklady členů. Zápisy jsou archivovány v sídle spolku minimálně po dobu 3 let.

čl. VI: Výbor, jednání jménem spolku

 1. Výbor je kolektivní, minimálně tříčlenný statutární orgán spolku. Funkční období členů výboru jsou dva roky. Členové výboru mohou být zvoleni i opakovaně. Členové výboru budou zapsáni do veřejného rejstříku.
 2. Výbor volí ze svých členů předsedu, místopředsedu a pokladníka spolku. Činnost výboru řídí předseda.
 3. Výbor řídí spolek v období mezi členskými schůzemi a reprezentuje spolek navenek. Schůze výboru je volně přístupná členům spolku.
 4. Předseda je povinen svolat jednání výboru nejdéle do 14 dnů, požádají-li o to nejméně dva členové výboru.
 5. O jednání výboru je do 15 dní vypracován zápis, který je zaslán elektronicky všem členům spolku a je přístupný k nahlédnutí všem členům spolku v sídle spolku; kopie zápisu si lze pořizovat na vlastní náklady členů. Zápisy jsou archivovány v sídle spolku minimálně po dobu 3 let.
 6. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomno minimálně 50 % členů výboru a minimálně 3 členové výboru. K usnesení výboru je zapotřebí nadpoloviční souhlas přítomných členů výboru. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
 7. Člen výboru může ze své funkce i členství ve výboru odstoupit; v takovém případě zaniká členství ve výboru včetně funkce nejpozději do 30 dnů od doručení písemného odstoupení výboru či spolku, nezvolí-li členská schůze nového člena dříve.
 8. V případě, že člen výboru odstoupí ze své funkce nebo počet členů výboru klesne pod tři během funkčního období, proběhnou na následující členské schůzi dodatkové volby; do té doby může výbor určit za chybějícího člena výboru náhradníka kooptací, a to z členů spolku; členství kooptovaného náhradníka zaniká zvolením nového člena výboru členskou schůzí.
 9. Výbor zejména:
  1. řídí činnost spolku a odpovídá za splnění usnesení členské schůze,
  2. odpovídá za hospodaření a správu majetku spolku,
  3. navrhuje výši členských příspěvků, délku periody, lhůty a způsob jejich splatnosti,
  4. vede seznam členů spolku a administrativu spolku,
  5. odpovídá za splnění všech legislativních a jiných náležitostí související s činností spolku,
  6. spolupracuje s orgány státní správy a dalšími organizacemi,
  7. vydává závazné pokyny pro členy spolku v souvislosti s činností spolku,
  8. rozhoduje o vyloučení člena v případě nezaplacení členských příspěvků ve stanovené lhůtě a stanoví tuto lhůtu, která musí být přiměřená,
  9. uzavírá pracovní a ostatní smlouvy,
  10. rozhoduje o zproštění platby příspěvků nebo jejich částí v odůvodněných případech a na žádost,
  11. vydává vnitřní předpisy spolku (vnitřní řády, kodex, úprava dalších práv a povinností členů spolku apod.),
  12. výbor navrhuje volební řád,
  13. rozhoduje o dalších věcech, stanoví-li tak zákon nebo stanovy.
 10. Výbor dále:
  1. na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen spolku a svou žádost odůvodní;
  2. připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov, návrh cílů další činnosti a tyto předloží na zasedání členské schůze,
  3. stanovuje finanční limit pro jednorázové finanční operace, které smí oprávněná osoba realizovat bez souhlasu výboru.
 11. Za spolek jedná předseda nebo místopředseda výboru.
 12. V mimořádných případech může být pověřen jednáním i některý člen výboru nebo člen spolku, vždy na základě písemného zmocnění od předsedy nebo místopředsedy výboru.
 13. Členové výboru mají nárok na odměnu za výkon svých funkcí. Výši odměny navrhuje výbor spolku a schvaluje členská schůze spolku.
 14. Rozhodnutí o vyloučení se v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na adresu jeho bydliště/sídla nebo na jeho elektronickou adresu, kterou poskytl. Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby toto rozhodnutí přezkoumala kontrolní komise. Návrh na přezkoumání rozhodnutí předkládá vyloučený člen v písemné podobě výboru. Kontrolní komise rozhodnutí o vyloučení člena buď potvrdí nebo zruší. Rozhodnutí o vyloučení zruší v případě, kdy je toto v rozporu se zákonem nebo stanovami.

čl. VII: Kontrolní komise

 1. Kontrolní komise je tříčlenná. Funkční období členů kontrolní komise jsou dva roky. Členové kontrolní komise mohou být zvoleni i opakovaně. Kontrolní komise kontroluje činnost spolku, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze. Kontrolní komise ze svých členů volí předsedu. Členem kontrolní komise nemůže být zároveň člen výboru. Kontrolní komise se schází dle potřeby, nejméně však jednou ročně. Členové kontrolní komise budou zapsáni do veřejného rejstříku.
 2. Kontrolní komise připravuje zprávy kontrolní komise a posudek návrhu výroční zprávy; tyto předkládá členské schůzi.
 3. Na kontrolní komisi se ve věci odstoupení jejich členů, kooptaci, způsob hlasování kontrolní komise, svolávání a zápisy z jednání kontrolní komise, přestupu člena komise, použije obdobně ustanovení stanov o výboru. Členové kontrolní komise nemají nárok na odměnu za výkon své funkce.

čl. VIII: Zásady hospodaření

 1. Příjmy spolku tvoří zejména:
  1. příspěvky od členů,
  2. příjmy z činnosti, která je v souladu s cíli spolku,
  3. dotace na činnost,
  4. dotace na provoz, údržbu a investice,
  5. příspěvky, podpory jiných organizací a jednotlivců,
  6. dary,
  7. jiné příjmy.
 2. Příjmy jsou používány pouze na činnost a správu spolku včetně odměn členů orgánů spolku a jsou použity výkonným výborem podle schváleného rozpočtu spolku.
 3. Spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci s třetí osobou pro finanční zajištění svých aktivit.
 4. Majetek spolku je uložen v místě sídla spolku, pokud není výborem nebo členskou schůzí určeno jinak. Peněžní prostředky mohou být rovněž uloženy na bankovním účtu zřízeným pro účely spolku.
 5. Za čerpání finančních prostředků spolku odpovídá osoba nebo osoby, které mají pověření disponovat s těmito prostředky.
 6. Pokladník odpovídá za vedení účetnictví spolku. Veškerá účetní evidence je archivována v sídle spolku a je k nahlédnutím členům spolku.

čl. IX: Závěrečná a přechodná ustanovení

 1. Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti okamžikem schválení.
 2. Členská schůze zmocňuje výbor provést ve své kompetenci administrativně formální úpravy stanov, které nesmějí měnit jejich věcný charakter. Na základě výzvy či rozhodnutí příslušného rejstříkového soudu může výbor odstraňovat všechny vady stanov k dosažení jejich souladu s platnou právní úpravou a k dosažení zápisu do spolkového rejstříku.