Asociace vodní turistiky a sportu z.s.
 
 

Přihláška ke členství

 

Na základě rozhodnutí členské schůze může být fyzická osoba přijata minimálně pro první rok pouze jako přidružený člen.

Pokud se chcete stát členy spolku, můžete si o členství požádat. O přijetí za člena spolku rozhoduje Výbor, dostanete o něm vyrozumění e-mailem. Mezi povinnosti člena spolku patří:
  1. dodržovat stanovy spolku a vnitřní předpisy spolku (vnitřní řády, kodex apod.) spolku;
  2. jednat v souladu s cíli spolku;
  3. platit ve stanovené lhůtě členské příspěvky;
  4. podílet se na činnosti spolku;
  5. čestně a sportovně reprezentovat spolek a svým jednáním neporušovat základní sportovní a morální ideály;
  6. řídit se v rámci činnosti spolku pokyny výboru spolku;
  7. informovat písemně výbor bez odkladu o změně svých kontaktních údajů včetně emailové adresy; v případě, že tak člen neučiní, nemůže se ze své nečinnosti vůči spolku dovolávat.
Žádám o členství jako:


Chci být jako:
Výše členského příspěvku na kalendářní rok:
(1 x hlas - 2000 Kč, 5 x hlas - 10000 Kč, 10 x hlas - 20000 Kč)Vyplní pouze firmy nebo spolky:
Název firmy nebo spolku:
IČ (pouze u firem nebo spolků):  

Vyplní pouze fyzické osoby bez IČ:
Rodné číslo:  

Fyzická osoba nebo zástupce právnické osoby či spolku:
Titul:
Jméno:  
Příjmení:  

Trvalé bydliště nebo sídlo:
Ulice:  
Město:  
PSČ:    
Telefon:    
Email:   

Korespondenční adresa (je-li odlišná od trvalého bydliště nebo sídla firmy):
Ulice:
Město:
PSČ:  
Poznámka: